Spiritualiteit! Een heel breed begrip. Zoveel mensen, zoveel invullingen. Voor bijna iedereen heeft spiritualiteit een eigen, persoonlijke betekenis. Heel groot en allesomvattend, of juist klein of een beetje vaag. Wat betekent spiritualiteit voor jou en wat wil je hiervan uitdragen aan een ander? Wij legden dit aan vier verschillende personen voor, die hier vanuit hun eigen leven meer over hebben nagedacht en gepubliceerd.

Martine Vonk

Mijn verlangen is dat spiritualiteit verweven raakt met het leven van alle dag. Het is niet iets verhevens, iets aparts. Juist niet. Spiritualiteit gaat over Gods geest die betrokken is op ons hele leven en in alles door ons heen wil werken. In het boek ‘Dagelijks leven met God. Een lees- en werkboek over christelijke spiritualiteit’ (José van der Plas, Harmen Talstra, Johan Visser (red.)) heb ik het hoofdstuk geschreven ‘Geestelijk gewoon zijn – de spiritualiteit van de afwaskwast’. Over hoe we hele gewone dingen tot geestelijke dingen kunnen maken en andersom.

Ik heb over deze praktische spiritualiteit veel geleerd van Benedictijnen en Trappisten. Zij leggen bij hun intrede drie geloften af: gehoorzaamheid, stabilitas loci en de conversio morum. De gehoorzaamheid gaat in eerste instantie over het luisteren naar Gods stem. Daarvoor moeten we stil worden. De kloosterordes hebben deze stilte ingebouwd in hun dagelijkse ritme: ze wisselen het werk af met stilte in de kapel. Dat helpt om het werk steeds weer in Gods perspectief te plaatsen: zijn we bezig met de juiste dingen? In tweede instantie gaat gehoorzaamheid over het horen van de ander: hebben we tijd en aandacht voor elkaar? De gelofte van stabilitas loci gaat over commitment aan een specifieke plek. Hoe kunnen we deze plek laten bloeien en hoe kunnen we deze duurzaam beheren? Deze gelofte kan ons, leken, helpen om met andere ogen te kijken naar de buurt waar we wonen en kerken en de plek waar we werken. Hoe kunnen we bijdragen aan het welzijn ervan en van de mensen die we dagelijks ontmoeten? Conversio morum gaat over een dagelijkse bekering van ons handelen, bij andere kloosterordes gespecificeerd naar armoede en kuisheid. Het gaat hierbij om loslaten van geld, genieten van genoeg, zuiverheid en overgave.

Spiritualiteit is God toelaten in de dingen van alledag.

Martine Vonk, Sustainability and Qualitiy of Life. A study on the religious worldviews, values and environmental impact of Amish, Hutterite, Franciscan an Benedictine communities. Buijten & Schipperheijn Motief: Amsterdam, 2011

 

Lennard Pors

In mijn werkkamer hangt een Bijbeltekst aan de muur, die voor mij de essentie van spiritualiteit weergeeft: ‘Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn’ (Gal. 1:10b). ‘Spiritualiteit draait om vrijheidsbeleving’, schreef iemand. Dat houdt in dat ik vrij ben van alles in deze wereld wat mij wil binden.

Ik ben vrij van aardse verplichtingen of begeerten die mij afleiden van mijn dienst aan God.

De voeding voor mijn identiteit zoek ik bij God en niet in alles wat deze wereld te bieden heeft aan fastfood, bevestiging,genot, geluk en bezit. Overigens schommelt dit in mijn leven tussen werkelijkheid en verlangen. Een verlangen dat op allerlei momenten weer aangewakkerd wordt.

In mijn leven werkt dit concreet als beweging van binnen naar buiten. Allereerst sluit ik de vensters van mijn leven om me in gebed, meditatie, vasten en weggeven van bezit te laten vinden door God. Maar de ontmoeting met God kan niet iets voor mezelf blijven, de vensters moeten vervolgens open. Ik ontdek steeds meer dat ik alleen dankzij Gods liefde in mij, liefde kan hebben voor de ander. De verbinding met God maakt dat ik steeds meer met Zijn ogen kan kijken naar de mensen om mij heen. Het is Gods Geest die mij verbindt met de ander. Dicht bij God, diep onder de indruk van Zijn genade voor mij, raak ik bewogen. Evangelisatie begint waar God mijn hart verandert. Niet ikzelf, maar Christus leeft dan in mij. Waar ik van nature ten diepste op mezelf gericht ben, gaan mensen via mij Jezus zien, horen, voelen en ruiken.

Dat is wat ik, vaak zingend op de fiets, wens voor mezelf en ieder ander: Maak mij een beeld van U! www.ezcape.nl

 

Ria Kuijper

Leven met God en met de mensen om mij heen heeft alles te maken met creatief en praktisch denken en doen. Nu ben ik van nature niet heel praktisch en ook niet altijd zo creatief. Maar misschien herkende ik juist daardoor veel van mijn verlangens en idealen in het boek ‘De roeping van het moederschap’, van Sally Clarkson, dat ik een aantal jaren geleden samen met Erna Stelma vertaalde.

Zoals de titel doet vermoeden, gaat het boek over opvoeding. Het geeft echter geen gebruiksaanwijzing, maar laat je nadenken over Gods gaven aan ons. Hoe wij die kunnen doorgeven aan onze kinderen, maar ook aan anderen, christen of niet. Clarkson bespreekt in haar boek vijf geschenken: Genade (voor God hebben relaties topprioriteit), Inspiratie (Gods doel met ons leven), Geloof (God leren kennen en op Hem leren vertrouwen), Oefening (goed gedrag en goede gewoontes aanleren), Dienstbaarheid (je hart en je handen gebruiken voor je naaste). Ze beschrijft bijvoorbeeld hoe ze haar zoon probeert aan te moedigen te helpen bij een kerkelijke activiteit voor alleenstaande moeders en hun kinderen. Hoewel zoonlief aanvankelijk nogal onwillig reageert, komt hij enthousiast terug. Hij heeft het geschenk Dienstbaarheid ontvangen en doorgegeven. Het doet mij denken aan de mensen buiten onze gemeente die de laatste jaren steeds vaker hun hulp aanbieden als we open kerk houden in Franeker. Wij delen het geschenk Dienstbaarheid door gastvrij te zijn, maar ook door onze kinderen en de mensen om ons heen daarin mee te laten doen. Jezus besteedde jaren van zijn leven om Gods geschenken door te geven aan zijn discipelen en hen op te leiden tot uitdelers.

Mijn wens is dat ook wij als zijn discipelen Gods geschenken leren ontvangen en delen.

En zo mensen te verbinden met elkaar en met God.

Jos Douma

Ik ben ervan overtuigd dat een kerk die Jezus aan de mensen voorstelt en zijn fascinerende boodschap over het koninkrijk van God laat horen, een heel eigen en waardevol ‘aanbod’ doet op de 21e eeuwse ‘markt’ van spiritualiteit, zingeving en religie. De term spiritualiteit heeft van oudsher christelijke wortels. Spiritualiteit komt van het woord spiritus, en dat is in de Bijbel de Geest.

Zelf omschrijf ik spiritualiteit daarom ook graag als: leven in de Geest van Jezus.

Christelijke spiritualiteit gaat over een levensstijl en een levenshouding die geworteld zijn in het evangelie van Christus. Dat gaat over bevrijding en verandering, over nieuwe ruimte om te leven, over liefde, vrede en vreugde. Al die thema’s die in de hedendaagse zoektocht naar zin, bezinning en bezieling zo’n grote rol spelen, komen ook in de christelijke spiritualiteit aan de orde.

Misschien moet we dat als christenen eerst zelf nog beter ontdekken. Zeker, er zijn ook belangrijke elementen uit het Bijbelse evangelie die haaks staan op wat mensen zoeken. Maar dat neemt niet weg dat de wijsheid van het evangelie van Jezus en het leven dat door zijn Geest wordt gestempeld alles in zich heeft om vindplaatsen te worden voor spirituele zoekers.

Maar kennen christenen hun eigen spirituele bronnen voldoende? Zien kerken dat geloven een levensstijl met zich meebrengt die spiritueel genoemd kan worden? Hopelijk kan de christelijke Maand van de Spiritualiteit bij deze (her)ontdekking een inspirerende rol spelen. Het geschenkboekje Geworteld leven – Christelijke spiritualiteit kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Schrijf zelf ook!!!

Nu je deze vier portretjes van mensen die werk maken van hun spiritualiteit hebt gelezen, wil je misschien zelf ook!!!.

We zijn ook erg benieuwd naar hoe jij jouw spiritualiteit vorm geeft!

Hieronder kun je een reactie plaatsen. En kun je de reacties van anderen lezen op de vragen:

  • Wat betekent voor jou spiritualiteit?
  • Hoe beleef je dat?
  • Hoe geef je het vorm in de praktijk?
  • Wat is de relatie met evangelisatie?

Succes met het neerpennen van je bijdrage!
(Om evt. misbruik te voorkomen wordt elke bijdrage gecheckt. We willen nl. grove bijdragen tegenhouden. We checken en plaatsen nieuwe bijdrages 2 keer per dag. We hopen dat je daar begrip voor hebt!)

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)