seksIn onze vorige twee blogs in de serie ‘in gesprek over seks: ‘Reflectie nav avond in Rotterdam‘ & ‘Hoe in gesprek over seksualiteit in het jeugdwerk?‘ hebben we geschreven over waarom en hoe we met jongeren over seksualiteit kunnen praten. Omdat het een onderwerp is wat (bijna) elk levend wezen betreft, en zeker elk lid van je gemeente, is het de afweging waard om het breder te trekken dan alleen als gespreksonderwerp in het jongerenwerk.

Tijdens de regioavond in Assen op 9 oktober werd het advies gegeven om het thema niet als een los thema te zien, maar in te bedden in het geheel van het gemeentewerk. Maar hoe kan het thema ‘over de tong’ gaan en door de ‘gedachten van de gemeente’ gaan op een zuivere en veilige manier? Dat is best lastig. In deze blog wil ik aan de hand van 3 vragen proberen een aantal tips te geven.

Wat wil je met het thema in de gemeente?

Als in de gemeente nagedacht en gesproken gaat worden over relaties en seksualiteit, gaat dit iedereen aan in de gemeente. Het is een thema wat jong en oud raakt in het heden, maar ook vanuit het eigen persoonlijke verleden. Het kan onderlinge verbondenheid brengen, maar ook verwijdering. Juist omdat het zo’n persoonlijk thema is.

Het is dan belangrijk om een helder doel te formuleren (wat wil je bereiken?). Het maakt nogal een verschil wanneer je er naar toe wilt werken als je wilt dat jongeren (en ouderen) samenwonen gaan afkeuren of dat je gaat spreken over de waarde van Gods bedoeling met het huwelijk. Of dat je gewoon met elkaar in gesprek wil gaan.

Zowel een gemeentelid als jongerenwerker, kerkelijk werker, predikant of catechesecommissielid kan hiervoor het initiatief nemen. Zorg altijd voor een breder draagvlak. Dat voorkomt dat het een te persoonlijk thema en door één persoon aangedreven thema is.

Waarom is een gemeenteproject of –traject belangrijk?

Tijdens de regioavond werd de vraag gesteld naar het lezen van het boek Hooglied. Wanneer komt dit voorbij aan de gezinstafel? Of in een kerkdienst? De oren worden meestal wel gespitst door de jongeren (en zeker ook de ouderen).

Een gemeenteproject of –traject is belangrijk om te voorkomen dat het een éénmalige activiteit is of een persoonlijk initiatief.  En iedereen is er gemeente-breed mee bezig (van jong tot oud). Er kunnen  verbindingen ontstaan tussen gezin, kerk en andere sociale netwerken. Jongeren gaan misschien via hun sociale (digitale) netwerk meningen uitwisselen.

Van bijv. Hooglied kun je een breder project maken. Want dit wijze boek kan opnieuw ontdekt worden. En dan eerst de Bijbel (weer) open doen en met elkaar zoeken wat richtinggevende teksten zijn voor je persoonlijke levensstijl. Maar ook delen welke (persoonlijke) vragen je hebt bij dit thema. Dat kan herkenning en verbondenheid teweeg brengen in de gemeente. In verschillende methoden en met verschillende middelen (zie weblog 2) heb je voldoende handreikingen hiervoor beschikbaar. Wat wil je precies bereiken en in hoeverre kun je dat ook scherp formuleren bij dit thema?

Op welke niveaus of doelgroepen wil je je richten?

Mijn laatste beantwoording gaat in op het belang van de gemeente-brede aanpak van een thema als ‘in gesprek over seks’. Tijdens een aantal gemeenteprojecten is mij duidelijk geworden, dat je verschillende doelgroepen (ieder met eigen perspectieven) een activiteit of traject moet bieden. Daarvoor zijn er verschillende handreikingen ook te lezen op www.ingesprekoverseks.nl. Ga je met een project aan de slag, is het belangrijk om te beginnen met de theologische en Bijbelse borging van het onderwerp. Als seksualiteit een deel is van je identiteit, en dat is het, dan mogen we eerst weten dat we geliefde kinderen van God zijn. Dat betekent concreet ook dat God de seksualiteit als deel van dat geliefd zijn geborgd heeft binnen het huwelijk. Om de verantwoording van de theologische lijnen in de gemeente een plek te geven, kan dit nooit zonder een preken(serie) en de samenwerking met de predikant. Het beste is om daar mee te beginnen!

Maar er zijn meer doelgroepen te benoemen. De route van de doelgroep is ook de mogelijke route qua aanpak van het gemeenteproject.  Maar je kan als gemeente ook een eigen opbouw in doelgroepen kiezen.

  1. Totale gemeente: De Bijbel gaat open bij Genesis en Hooglied, want God gaf niet voor niets de bescherming van seksualiteit. Hij wil daarover Zijn woorden doorgeven aan Zijn geliefde kinderen in de kerk.
  2. Kerkenraad: Draag het thema vanuit de motivatie als geestelijke leiders de gemeente in. En bezin welke deelthema’s het pastoraat in de gemeente raken (bijv. homoseksualiteit)? Ga op een open manier en in een veilige geborgde sfeer het gesprek hierover aan met elkaar.
  3. Jongerenwerkers (jeugdleiding en catechese): Denk eerst na over je eigen beleving en ervaring bij het onderwerp, deel dit met vertrouwelingen voor je er met de jongeren mee aan de het werk gaat.
  4. Jongeren: Formeer veilige groepen (vooral jongens en meisjes apart) en geef ruimte om samen met hun vragen hun de Bijbelse antwoorden te laten zoeken. Juist met de jongerenwerkers in de kerk, mag je vanuit de relatie die je met jongeren hebt, hen begeleiden met de Bijbel in je hand of op je mobiel! Lach en geniet!
  5. Kinderen en ouders: Formeer gesprekskringen afhankelijk van de leeftijdsgroepen van de kinderen en jongeren. Laat ouders zelf gespreksmateriaal opzoeken en inbrengen.

Juist met een thema als seksualiteit ontdekken we hoe we Gods genade nodig hebben. Ieder voor zich weet dat als geliefd kind van God. God gaf seksualiteit om van te genieten en als er schade is in je leven, mag je juist bij Hem terugkomen. Elke keer weer, want Gods genade is groot!

——————————
Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken biedt aan om een gemeenteproject over het thema ‘seksualiteit en relaties’ mee te helpen organiseren en inhoud te geven. Sommige programmaonderdelen kunnen worden begeleid door een trainer/adviseur van Centrum Dienstverlening en andere onderdelen van dit project kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd. Het format van het gemeenteproject kan daarnaast ook gebruikt worden als voorbeeld om zelfstandig een eigen project uit te voeren in de gemeente. Het project volgt twee sporen:

  • een spoor van het inhoudelijke gesprek over seksualiteit en relaties, gezien vanuit de Bijbel en met aandacht voor de huidige context van gemeente. Daarnaast wordt gelet op de ontwikkelingen in de samenleving.
  • en spoor van het proces waarbij het Centrum Dienstverlening de ondersteuning kan bieden.

Na een intakegesprek wordt een projectvoorstel gedaan in aansluiting op de vragen en de situatie vanuit in de gemeente.

Hetty Pullen

Hetty Pullen

Adviseur at Praktijkcentrum
Houdt van processen met mensen in de kerk. Daar waar het praktisch gaat over kringen, pastoraat, catechese en mensen met beperkingen. Als creatief denker en ontwikkelaar van producten zet ze zich in op die thema’s die mensen in de kerk aan het hart gaan. Ze is vaak kartrekker en door haar daadkracht en ruime ervaring in toerusting van de gemeente onmisbaar in de organisatie. Mail naar Hetty
Hetty Pullen
Hetty Pullen

Latest posts by Hetty Pullen (see all)