Privacyreglement Praktijkcentrum

AVG

Introductie

Dit privacyreglement is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft dit reglement inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de organisatie. Betrokkenen kunnen in dit reglement lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Dit reglement beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de organisatie is.

Om uw privacy te waarborgen, handelt het Praktijkcentrum in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemene maatregelen

U hebt het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de organisatie ervoor dat uw privacy-rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de organisatie is eenieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht.

Advies-/onderzoekstrajecten

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze vragen, diensten en werkzaamheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens;
  • functie contactpersonen;
  • geslacht;
  • contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers).

We verwerken uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-/onderzoekstrajecten. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

  • communicatie en informatievoorziening;
  • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze diensten;
  • de verbetering van onze activiteiten.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u  daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Website/nieuwsbrieven

Van alle bezoekers aan de website van het Praktijkcentrum worden algemene gegevens via Google Analytics bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Het Praktijkcentrum verstuurt ongeveer tien keer per jaar een nieuwsbrief. Alle gevraagde gegevens zijn relevant voor het feit dat we gerichte informatie kunnen sturen. De mails die wij hiervoor sturen zijn, conform de wet op de telecommunicatie, voorzien van een opt-out, een link waarmee u zich kunt uitschrijven voor berichten per e-mail. Het Praktijkcentrum zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw  computer. Bij het bezoeken van de website van het Praktijkcentrum word u gevraagd of u cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar meer details om meer informatie te lezen.

Beveiligde opslag van gegevens

Het Praktijkcentrum draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van de organisatie. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de organisatie, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

De organisatie spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

De organisatie is, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van de organisatie, niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden uit onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan de organisatie.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken.

Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van onlinesoftware, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven.

Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Tot slot hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor vragen of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar: info@praktijkcentrum.org of per post Praktijkcentrum, Postbus 10030, 8000 GA Zwolle. Het Praktijkcentrum zal zo snel mogelijk aan uw verzoek voldoen.

Klachten over de uitvoering kunnen worden ingediend per telefoon, brief of e-mail en zullen worden afgehandeld door de intern verantwoordelijke. Deze onderzoekt de klachten en informeert de klager binnen twee maanden over de manier waarop de organisatie met de klacht is om gegaan.

Binnen de organisatie heeft het bestuur de directeur verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze regeling.

Tenslotte

Alle medewerkers van het Praktijkcentrum worden geacht dit reglement te kennen en uit te voeren.

Het bestuur/de directie van het Praktijkcentrum heeft dit reglement in juni 2018  vastgesteld om de hiervoor genoemde uitgangspunten zo goed mogelijk in praktijk te brengen. Deze regeling kan door het bestuur/de directie worden gewijzigd. Wij raden u aan dit privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyreglement op de hoogte bent.

Zwolle, juni 2018

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s/ berichten van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om het gebruik van deze website te te vergemakkelijken. Van alle bezoekers aan de website van het Praktijkcentrum worden algemene gegevens via Google Analytics bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten