De Generale Synode van 2017 heeft besloten om aan de plaatselijke kerken ruimte te geven om zelf beleid te maken en uit te voeren over vrouwen in het ambt. In de praktijk betekent dit dat kerken de vrijheid hebben om vrouwen in het ambt van diaken, ouderling en predikant te bevestigen. Dit is een grote stap voor de GKv, een kerkverband waarin daar tot nu toe geen ruimte voor was.

Op de volgende Generale Synode zal het onderwerp weer ter sprake komen en zal geëvalueerd worden hoe met de synodebesluiten is omgegaan, wat de gevolgen zijn geweest en wat mogelijke
vervolgstappen kunnen zijn. Om de Synode daarin te ondersteunen biedt het deputaatschap Man/Vrouw in de Kerk in samenwerking met het Praktijkcentrum een rapport aan waarin deze vragen zijn onderzocht.

Door middel van een vragenlijst is onderzocht of kerken al vrouwen in het ambt hebben toegelaten, of er verschillen zijn tussen kerken in welke ambten vrouwen worden bevestigd, wat het proces hiernaartoe is geweest, welke reacties het synodebesluit heeft opgeroepen in kerken en wat de invloed is geweest van en op mogelijke samenwerkingsverbanden met andere kerken. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het Onderzoeksrapport man/vrouw in de kerk.

Het is onze hoop dat de opgehaalde informatie de Synode helpt in haar verdere besluitvorming en bij het uitzetten van een verdere koers.

Download hier het onderzoeksrapport

Merijn Wijma
Heeft taalwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Leiden (Master in English Language and Linguistics). Geeft huiswerkbegeleiding aan leerlingen van middelbare scholen. Heeft een passie voor het vertellen, schrijven van verhalen. Merijn is als onderzoeker verbonden aan het Praktijkcentrum waar ze zich bezighoudt met de programmalijn Data en Trends. Mail naar Merijn
Merijn Wijma

Latest posts by Merijn Wijma (see all)