Verkenning van het blauwe speelveld

Hirsch geeft in On The Verge een model van verschillende evangelisatiemethodieken / strategieën. Zijn basismodel ziet er uit zoals weergegeven in de afbeelding hiernaast. Alan Hirsch zegt hier over 3 duidelijk onderscheiden manieren van denken:

 • Church-growth theory, which extends and maximize traditional ecclesiology and organizes the church around the evangelistic function.
 • Exponential thinking, as an application of the emerging science of idea viruses and tipping points to ecclesiology. It has also stimulated church-planting effort over the last decade or two.
 • Incarnational missiology, which requires reorienting the entire church around the primarily outward-oriented function of mission and recontextualizing the church into different subcultures.

Je kunt dit model op twee manieren uitbreiden op de plaatsen van de overlap. Daar staan twee voor deze blog interessante methodieken: Tussen Kom en GA (incarnatie), missionaire initiatieven en tussen Kom en Ga (attractief) multisite kerken. Je kunt ook met dit model van Hirsch spelen door het te combineren met zijn verhaal over rode en de blauwe oceaan.

blauw-en-roodRed Oceans; bestaande evangelisatie (en zending) die we kennen en algemeen geaccepteerd zijn. We kennen dit spel, maar we richten ons veelal op dezelfde mensen. Soms loopt de concurrentie tussen de kerken zo hoog op dat de kleinere kerken het loodje moeten leggen en zichzelf niet meer kunnen bedruipen. De oceaan waarin deze kerken vissen, kleurt rood door het bloed van de strijd.

Blue Oceans zijn, in contrast met rode oceanen, manieren die we nog niet kennen en ook niet algemeen geaccepteerd zijn. Hier is nog geen of heel weinig concurrentie of competitie te vinden. Een oceaan dus met een enorme potentiële markt, die ontdekt moet worden.

De methodieken van evangelisatie en kerkplanting door attractief kerk te zijn (kom) passen vooral in de rode oceaan: op een ‘gewone’ manier kerk zijn in een samenleving die daar steeds minder mee bereikt lijkt te kunnen worden. De methodieken van incarnatie (GA) passen vooral bij blue-ocean-denken. Proberen mensen te bereiken door in je eigen leven een plek te maken voor jezelf, en op die plek iets van God en je geloof laten doorschemeren.

Is in ‘jouw’ kerk het missionaire DNA absent, latent of present?

Vanaf de uitstorting van het de Heilige Geest tot het begin van het corpus Christianum is het aantal kerken en het aantal gemeentes sterk gegroeid. We zouden kunnen zeggen dat de kerk in die periode én naar haar aard én in haar gedrag missionair was. In de eeuwen daarna werd aan de rand van het grote Romeinse rijk en later tijdens de middeleeuwen in het grote katholieke rijk aan zending gedaan. Mensen werden naar de buitengewesten en over de grenzen gestuurd om het evangelie te verbreiden. In de laatste eeuw is de rol van de kerk in Nederland systematisch verschoven naar de marge. Maar de Heilige Geest is niet verdwenen! Ook Christus’ opdracht staat nog steeds overeind. Zolang zijn wederkomst op zich laat wachten blijft het de opdracht en de wens van Christus om als christen en als christelijke kerk het zout en het licht van de wereld te zijn. Maar het lijkt er op dat het zout zijn kracht heeft verloren.

 • Is het zo dat ‘het zout’ zijn kracht heeft verloren omdat ‘het zout’ in haar zoutvat bleef?
 • Zijn we niet (net als iedereen) consumerend ingesteld en willen we niet dat de kerk attractief is zodat we er zelf van kunnen genieten?
 • Wat moeten we overwinnen om weer missionair te worden?
 • Geloven we werkelijk dat de Geest is uitgestort met Pinksteren en wat betekend dit dan concreet voor een ander?
 • Laat Pinksteren niet zien dat de kerk in zichzelf bankroet is en dat juist met pinkstern een gezonde gemeenschap ontstaat?
 • Wat moeten we leren om afstanden te overbruggen?
 • Is in ‘jouw’ kerk het missionaire DNA absent, latent of present?

Hirsch is helder: Het draait om God en dat gaat via Christus. God heeft een missie voor de wereld en Jezus geeft ons een opdracht. In de opdracht die Jezus ons geeft, zien we dat het niet bij bekering en vergeving van zonden (hoe belangrijk ook) blijft. Het gaat ook toegewijd worden en gezonden zijn:

In the church Jesus built, conversion is commission or baptism is ordination, take your pick

En daarom is de droom van Hirsch, waarover hij met zoveel passie vertelt en in zoveel boeken over schrijft, het meebouwen aan de droom van Jezus, tot God die werkelijkheid laat worden en dat ziet er zo uit: Innovatie, beweging, gemeenschappen, 24/7 christenen, levend geloof, missionair gericht, diep verbonden aan God, je leven delend.

Transformational-Jesus-Movement

Voorbeelden

Er zijn diverse voorbeelden van bovenstaande methodieken te noemen. In Nederland worden deze ook al uitgeprobeerd. Deze laatste blog gebruiken we om aan de hand van een staalkaart diverse methodieke voorbeelden te noemen:

1a. KOM / attractieve (diensten)

Kerken die op de eigen locatie, anders dan de kerken in die regio/wijk zoveel mogelijk inzetten op het trekken van mensen naar hun diensten:

1b. KOM / attractieve (gemeenschap)

Kerken die op de eigen locatie, naast de kerken in die regio/wijk vooral een attractieve gemeenschap willen zijn:

2. GA / Attractief

Kerken die op een andere locatie, zonder veel kerken in die regio/wijk een attractieve kerk openen:

Tussen 1 & 2 Multi-site kerk

Een kerk die op andere locaties dependances start:

3. GA / Incarnatie

Kerkmensen / christenen die proberen in een andere cultuur  een nieuwe christelijke gemeenschap te starten. Die gemeenschap heeft ook vieringen e.d., maar lijken veel minder op kerkdiensten dan we als kerken gewend zijn:

 • Villa Klarendal, Wittevrouwenveld Maastricht en Simpelkerk Barneveld
 • In het buitenland (kerken of de voormannen) Willow Creek Chicago, Redeemer New York, Rick Warren, Mars Hill, etc
 • Andere initiateven: zie twee praktijkvoorbeelden op ons weblog Hoop voor Noord en Westland-netwerk

Tussen 2 en 3 Missionaire initiatieven

Vanuit bestaande kerken activiteiten ontplooien in andere wijken/culturen die diaconaal/missionair van aard zijn. Waar dit gebeurd (kunnen), deze volgroeien tot nieuwe christelijke gemeenschappen en kerken.  Op dit terrein zijn ook veel stichtingen en parakerkelijke organisaties actief, gesteund met geld van kerken en christenen:

Een staalkaart van mogelijkheden, waarvan het overzicht veel kleiner is dan in werkelijkheid. In het echt zijn er honderden kleine en grotere initiatieven. Deze functioneren aan en over de rand van waar de traditionele kerken (vele duizenden in NL) niet zichtbaar kunnen of willen zijn.

Wat is nu de belangrijkste sleutel die we hebben (naast het werk van  de Geest)? Volgens Hirsch om weer kerk te zijn zoals Jezus bedoeld heeft!

WIJ……….    IK……….    JIJ……….!

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)