Kerkelijke samenwerking anno 2014

In december is een onderzoek afgerond naar kerkelijke samenwerking in verschillende kerkelijke denominaties. Respondenten waren afkomstig uit de Gereformeerde Kerken (vrijg.), de Nederlands Gereformeerde kerken en de Christelijke Gereformeerde kerken. Uit dit onderzoek blijkt in grote lijnen veel toename van kerkelijke samenwerking, met name op de gebieden van diaconaat, missionaire projecten en jeugdwerk.

Ook is een opvallende toename zichtbaar van samenwerking met andere kerken, met name de Gereformeerde Bond, de Rooms-katholieke parochies en evangelische gemeenten.

De rapportage is besproken met de opdrachtgever van het onderzoek, het deputatenoverleg Eenheid (DOE). Naar aanleiding van dit onderzoek bezint DOE zich op haar werkwijze in de advisering en dienstverlening richting de kerken.

Uit de rapportage blijkt een toename van samenwerking op verschillende terreinen, met verschillende intensiteit en met verschillende samenwerkingspartners. Opvallend is daarbij dat de samenwerking vooral gericht is op de verkondiging in missionaire activiteiten en diaconaal aanwezig zijn, als op zorg voor de jeugd van de kerken. Predikanten spelen een belangrijke rol evenals gemeenteleden die gelovigen uit andere kerken kennen. Samenwerken lijkt dus vooral een kwestie van lokaal samen dingen doen in de kern van het evangelie.

Maar samenwerken is soms ook lastig. Niet altijd blijken contacten gecontinueerd, soms zijn ze zelfs verbroken. Theologische vraagstukken spelen soms een scheidende rol op lokaal niveau. De landelijke sturing lijkt minder belangrijk en soms belemmerd te worden ervaren, zelfs waar op landelijk niveau overeenstemming tussen kerkgenootschappen bestaat.

Net zo mooi en zo lastig als samenwerken was de uitvoering van dit onderzoek. Na een vlotte start verstoorden ziekte bij de onderzoekers en technische problemen bij de internet-enquête de data-verzameling en –analyse. De uitkomsten zijn gelukkig verheugend te noemen. Er is toenemend herkenning van elkaar als mensen die de Heer Jezus Christus van harte willen navolgen en in persoonlijk en maatschappelijk leven van Zijn genade willen getuigen.

Download hier de definitieve rapportage.