Je verlangt ernaar om mensen te bereiken met het Evangelie. Je hebt een specifieke groep op het oog en zelfs al wat enthousiaste mensen die met je mee willen doen. Maar wat dan? Hoe geef je je missionaire groep vorm? En hoe betrek je de gemeente waar je uit komt bij je plannen? De leergemeenschap Kerk 20.21 broedt sinds vorig jaar op deze vragen.

Donderdagavond, begin april. Een man of vijftien heeft zich verzameld in hartje Amsterdam, in de vrijgemaakte Oosterparkkerk. Ze zijn afkomstig uit gemeenten van de NGK en GKv en hangen aan de lippen van hun gastheren. Ze zijn gekomen om te leren van tien jaren van praktijkervaring met gemeentestichting in de hoofdstad. Niet alleen de pioniers van Stroom en StroomWest komen aan het woord, maar ook een ouderling uit de moedergemeente. Amsterdam innoveert vanuit de sterke basis van een bestaande gemeente. Dat is zowel voor de projecten als voor die gemeente winst, zo blijkt tijdens de avond.
De avond is de vierde bijeenkomst van onze leergemeenschap Kerk 20.21. Dat is een samenwerking tussen het Missionair Steunpunt van de NGK en het Praktijkcentrum van de GKv, waar ik zelf bij betrokken ben. De leergemeenschap begon in juni 2013 vanuit een gezamenlijk verlangen om ons leven te delen met elkaar en met onze omgeving, van buren, sportmaatjes en wijkbewoners tot de stad of het dorp.


Geboren
De deelnemers van Kerk 20.21 zijn, ieder op hun eigen wijze, bezig met hetzelfde verlangen om mensen te bereiken met het Evangelie. Hun doelgroep varieert van moslims tot randkerkelijken en waar de één al enthousiast is verhuisd om nieuwe relaties op te bouwen, zit de ander nog in het voorstadium van zijn activiteiten.
De initiatieven waar zij zich mee bezighouden beginnen vaak met de ingeving van een enkeling, een gezin, een huiskring of een vereniging. Als ze vervolgens groeien, is er blijdschap en opent zich een wereld aan mogelijkheden: een nieuwe missionaire groep is geboren. Tegelijk komen er dan mooie en spannende vragen opzetten. Kun je pastoraat en diaconaat doen vanuit je groep? En zo ja, hoe dan? Hoe geef je het discipelschap waar je groep zo geschikt voor lijkt vorm in het leven van alledag? Hoe ga je om met financiële verantwoordelijkheden? En hoe zit het met de relatie met de bestaande gemeente? Kan die gemeente zowel vertrouwde en beproefde als nieuwe en prikkelende vormen van kerk-zijn ondersteunen? Hoe geef je als kerkenraad en gemeente actief steun aan nieuwe initiatieven? Hoe ga je om met een missionaire groep die interkerkelijk is?
Gemeenten en groepen met dergelijke vragen willen we met Kerk 20.21 graag ondersteunen, onderzoeken en met elkaar in contact brengen. Rond de zomer van 2013 is daarvoor een
uitgebreide inventarisatie gehouden en vanaf het najaar is de leergemeenschap een aantal keren bij elkaar geweest.

Ons uitgangspunt is Johannes 20:21:

‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

We willen deelnemers aan de leergemeenschap helpen in hun vorming van een volwassen missionaire groep, verbonden aan een bestaande gemeente.

1. De vorming van een volwassen missionaire groep
kerk2021-1Een volwassen missionaire groep kan de vrede van Christus ontvangen en doorgeven, weet zich een gezonden gemeenschap en leeft daarnaar met een spiritualiteit van alledag. Ze is bovendien vruchtbaar: ze groeit en leidt uiteindelijk tot de groei van nieuwe gemeenschappen. Deze criteria ontlenen we onder meer aan de uitspraak van Jezus in Johannes 20:21. We noemen dit ‘het missionaire DNA’. Het zijn hoge idealen, zo lijkt het. Daarom willen we er heel concreet aan werken, want die gezonden gemeenschap bestaat uit heel gewone mensen. Al die heel gewone mensen vormen met hun gedeelde geloof en onderlinge relaties een gemeenschap die het Evangelie vertolkt. Niet alleen met woorden, maar ook als groep: in wat ze doen en hoe ze het doen laten ze de vrede van Christus zien.
Om aan de vorming van zo’n gemeenschap te werken, hebben we ervoor gekozen om op relaties in te steken. We herkennen zeker vier missionaire relaties in een gemeenschap:

  1. Persoonlijke relatie met God. Hoe ontvang jij de vrede die Jezus ons schenkt? Wat is je persoonlijke roeping en hoe ga je daar gelovig mee om? Hoe voorkom je dat je je eigen grenzen of de grenzen van je naasten breekt?
  2. Relaties binnen de missionaire groep. Wat is goede vriendschap? Hoe kun je elkaar bemoedigen om te groeien in geloof? Hoe leer je mensen kennen? Hoe voer je een goed gesprek? Wat doe je samen en wie nodig je uit?
  3. Relatie met de bestaande gemeente. Welke ruimte biedt de kerk voor jouw nieuwe initiatief? Hoe ga je om met weerstand? Is het mogelijk om geld te krijgen voor je project? Wie kan er uit ervaring spreken?
  4. Onze relatie met de buurt, wijk, etc. Tot wie zijn jullie als missionaire groep gezonden? Hoe verhoudt dat zich tot de gemeente waar je deel van bent? Hoe schenk je hun vrede? Met welke cultuurfactoren moet je rekening houden?

Elke bijeenkomst van Kerk 20.21 lichten we één van de vier missionaire relaties eruit. Natuurlijk lopen deze vier relaties in de praktijk van alledag door elkaar. Tegelijk biedt zo’n indeling een heldere opzet voor de bijeenkomsten en kunnen we heel gericht deskundigen vragen om ons te helpen. Als leergemeenschap zijn het gebed, Gods Woord, het geestelijke gesprek en de gemeenschappelijke maaltijd onmisbare ingrediënten van onze ontmoetingen, naast de specifieke expertise van praktijkdeskundigen.
Alrik Vos kon bijvoorbeeld vanuit zijn pioniersplek in Heerhugowaard veel vertellen over de vierde relatie, Rick Timmermans leerde ons meer over het belang van persoonlijke spiritualiteit
en Bert Bakker sprak over het belang van luisteren en goede gespreksvoering. Dat alles inclusief oefeningen en huiswerk voor de deelnemers, zodat ze er in hun eigen groep mee verder konden.
Op deze manier kunnen we met een gemengde groep uit alle hoeken van het land concreet werken aan vorming.
En door middel van e-mail en telefoon kunnen deelnemers ook tussen de bijeenkomsten door een beroep op ons doen. Indien gewenst komen we bij hen langs.

2. De band met een bestaande gemeente
Een tweede doel dat we hebben gesteld (naast het vormen van volwassen missionaire gemeenschappen) is het bieden van toerusting en begeleiding om het missionaire DNA van Johannes 20:21 ruimte te geven, dan wel te verankeren in de eigen gemeente en kerkenraad. We hechten er grote waarde aan dat onze deelnemers, startende pioniers, in hun eigen omgeving op allerlei manieren gesteund worden. Die steun kan bestaan uit begeleiding, gebed, geld of nog andere zaken.
Wellicht nog belangrijker dan deze steun is de bewustwording bij bestaande gemeenten dat ook zij bestaan als een gezonden gemeenschap, geroepen om de vrede van Christus door te geven
binnen en buiten de kerkmuren. Op de eerste bijeenkomst van Kerk 20.21 vroegen we de aanwezigen: wat heb je nodig als je wordt uitgezonden naar een onbekend land? Het bleef even stil, maar toen klonken antwoorden als: zegen, een sterk thuisfront, de taal van het land, mensen die met je optrekken, geld om je werk te doen, een roeping en passie.
Wat heb je nodig om als gemeente het Evangelie uit te dragen? In principe hetzelfde. De veelheid van culturen en subculturen om ons heen dwingt ons als kerken om nieuwe wegen te zoeken. Dat hoeft niet te betekenen dat de gemeente alles wat ze doet anders moet gaan doen. De meeste gemeenschappen kunnen die onveiligheid niet goed aan en bovendien is het voor een gemeenschap vrijwel onmogelijk om voor iedereen een thuis te zijn. Maar juist daarom is het mooi als enkelen zich geroepen voelen om heel concreet groepen op te zoeken en die op een nieuwe of andere manier met het Evangelie in aanraking te brengen.
De rest van de gemeenschap hoeft daar niet werkloos bij te blijven zitten. Zij kunnen in gesprek blijven met de missionaire groep. Ze kunnen ondersteunen en luisteren naar en leren van de ervaringen van mensen die door het zoeken naar nieuwe wegen leren om diep na te denken over de kern van geloven en van kerk-zijn.
Dit alles begint wat ons betreft bij de kerkenraad. Die is als hoeder van de gemeente eigenaar en (hopelijk) eerste supporter van de nieuwe initiatieven. Dat vraagt over en weer om wijsheid
en zachtmoedigheid. Het gaat hier om een nieuwe gemeenschap, die de vrede van Christus verkondigt: een cruciale zaak. Door hier actief op betrokken te zijn, geeft de bestaande gemeente uiting aan haar verlangen om het Evangelie te verkondigen.

Sandalen
De leergemeenschap Kerk 20.21 draait nog geen jaar, maar er is al veel geleerd, van elkaar en van anderen. We horen verhalen van groei en zegen en delen frustrerende ervaringen. We maken
plannen voor het komende seizoen en bespreken verbeterpunten. Boven alles weten we ons gezonden om verder op weg te gaan met de inzet voor het Evangelie van de vrede als sandalen aan onze voeten.
Meer weten, lees:

Contact:

Dit artikel is gepubliceerd in ‘Opbouw‘ 58/09, 3 mei 2014

Jannet de Jong

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet
Jannet de Jong
Jannet de Jong

Latest posts by Jannet de Jong (see all)