Lange tijd was de liturgie een vast gegeven waarin volgorde en liedkeuze van bovenaf voorgeschreven waren. Tegenwoordig is er veel meer vrijheid en zijn er talloze bundels en vormen om uit te kiezen. De verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de liturgie ligt bij de plaatselijke kerk. Maar waar baseer je je keuzes op? Door welke principes laat je je leiden?

Als christelijke gemeente hebben we veel te vieren. Maar vaak wordt de blijdschap over Gods genade overschaduwd door onenigheid over de liturgie. Gelovigen hebben hun eigen voorkeuren en meningen en het blijkt lastig om met die diversiteit om te gaan. In plaats van een bron van vreugde wordt de kerkdienst dan een bron van frustratie. Hoe kun je als kerk de verschillende smaken in vieren recht doen zonder je eigen identiteit te verliezen?

Waar de kerkdienst vroeger alleen door de predikant (en organist) werd voorbereid en uitgevoerd is het tegenwoordig geen one-man-show meer. Liturgiecommissies, zangleiders, Schriftlezers, muzikanten, kinderwerkers en gebedsteams… er zijn heel wat mensen bijgekomen die zich bezig houden met de inhoud van de liturgie. Hoe kun je ervoor zorgen dat al deze mensen goed samenwerken en de kerkdienst één geheel wordt?

Vieren met vreugde is een jaarproject waarmee kerken zich gedurende één seizoen bezig houden met allerlei aspecten van liturgie. Het  helpt kerken om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen.

Het project omvat de volgende onderdelen:

 1. Startbijeenkomst: Tijdens een intensief programma voor alle betrokkenen en geïnteresseerden geven we uitleg over het project. We bieden toerusting over rollen en verantwoordelijkheden in de kerkdienst, samenwerking en de geestelijke houding waarmee je je taak uitvoert. We nemen mensen mee in de opzet van en gedachten achter het project.
 2. Gemeentezondag – Geven
  We beginnen de zondag met een feestelijke kerkdienst waarin de eigen predikant voorgaat, eventueel ondersteund door een gastvrouw en/of muzikaal leider van het Praktijkcentrum. Wij maken hiervoor een liturgie waar de gemeente van kan proeven. Het gaat deze gemeentezondag over Geven: God aanbidden en Hem dienen door elkaar te dienen. Verschillende mensen leveren een bijdrage in deze dienst, zowel jong als oud. In het aangeleverde draaiboek worden daar suggesties voor gedaan.
  Een belangrijk onderdeel van de gemeentezondag is het gesprek in kleine groepjes waarin mensen met verschillende liturgische voorkeuren en van verschillende generaties elkaars verlangens leren kennen en worden aangemoedigd om elkaar te dienen. We bieden hiervoor gespreksvragen, werkvormen en gebedstips.
  Na een gezamenlijke maaltijd zijn er workshops. In overleg wordt vastgesteld welke workshops georganiseerd worden. In het basispakket zit één workshop door het Praktijkcentrum. De andere workshops kunnen ofwel bijgeboekt worden ofwel zelf georganiseerd worden. Opties voor de workshops: muzikale workshops, een workshop over onderdelen en achtergronden van de kerkdienst en/of een gezellige workshop voor jong en oud over samenwerking en verbinding.
 3. Projectdienst – Ontvangen
  We bieden een ontwerp voor een projectdienst over Ontvangen: luisteren naar God en samen Hem zoeken in muziek, stilte en rituelen. Deze dienst heeft een ingetogen en rustig karakter. Het Praktijkcentrum biedt een liturgie maar de uitvoering zal door de eigen predikant en eigen gemeenteleden gedaan worden.
 4. Projectdienst – Samenkomen
  Met de opdrachten voor kringen, jeugdwerk en werkgroepen wordt er gewerkt aan het samen ontwerpen van de derde projectdienst. In deze dienst kunnen nieuwe liturgische inzichten en nieuwe wegen voor samenwerking gestalte krijgen. Het thema voor de dienst is het Samenkomen van mensen uit verschillende generaties en met verschillende liturgische voorkeuren als één gemeente voor Gods aangezicht. Het Praktijkcentrum is op de achtergrond adviserend betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van de liturgie.
 5. Materiaal voor kringen en jeugdwerk
  Tijdens het seizoen kunnen kringen, bijbelstudiegroepen en jeugdgroepen aan de slag met materiaal dat door het Praktijkcentrum wordt aangeleverd. Hierin bieden we studiemateriaal, bijbelstudies, gespreksvragen, werkvormen en gebedstips over liturgie, persoonlijke beleving en diversiteit.
 6. Materiaal voor werkgroepen/actoren
  Groepen en personen die een taak hebben rond de liturgie krijgen materiaal om zich te bezinnen op hun rol en taak, en op hun visie op liturgie. Ze bestuderen samen de Bijbel om zich te laten toerusten voor hun rol, maken plannen voor een goede samenwerking en uitwerking. Hiervoor bieden wij bijbelstudie- en gespreksmateriaal en specifieke opdrachten om mee aan de slag te gaan.
 7. Workshops en gemeenteavonden
  Afhankelijk van de behoefte kunnen er tijdens het seizoen gemeenteavonden en/of workshops voor actoren aangeboden worden. De kosten hiervoor zitten niet in het basispakket, ze kunnen als extra bijgeboekt worden. Opties:
  o Principes voor het ontwerpen van een liturgie
  o Visie op liturgie en de eigen rol daarin
  o Toerusting voor muzikanten
  o Toerusting voor beamteamleden
  o Omgaan met diversiteit in liturgische smaken
  o De functie van rituelen, muziek en stilte in de kerkdienst
 8. Begeleiding
  De voorganger en het organiserende team worden tijdens het project begeleid in hun taak door het Praktijkcentrum. Deze begeleiding omvat 8 werkuren. Dit kan naar behoefte en in overleg uitgebreid worden.
  De evaluatie en inventarisatie van de opbrengsten van het project liggen in principe bij de gemeente zelf, maar ook hiervoor kan extra begeleiding van het Praktijkcentrum ingehuurd worden. In dat geval kan het Praktijkcentrum evaluatieformulieren uitzetten en een gesprek over de opbrengsten leiden.

Doelen gemeente

 • Inzicht in de achtergronden van liturgische vormen en onderdelen
 • Ervaring opdoen met verschillende vormen van vieren
 • Bereidheid ontwikkelen om elkaar te willen dienen in de kerkdienst ook als de liturgische smaken verschillen

Doelen mensen met een taak rond liturgie

 • Inzicht in liturgische rollen, verantwoordelijkheden en geestelijke houding bij het uitoefenen van je taak
 • Leren maken van doordachte keuzes voor de liturgie die passen bij de diversiteit van de gemeente

Tijd
Om dit project met aandacht en zonder stress te kunnen doorlopen bieden we dit programma aan als een jaarproject waar de gemeente een heel seizoen mee bezig is.
Voor de impact van het project is het van belang dat er in deze periode geen andere projecten zijn die aandacht vragen en dat er tijdens de gemeentezondag en projectdiensten geen extra elementen zijn als avondmaal, doop of verkiezing van ambtsdragers. Voorafgaand aan het project worden in overleg de data voor de verschillende onderdelen vastgelegd.

Inzet
Voor de organisatie van het project werken we samen met eigen gemeenteleden. Bij voorkeur is er een werkgroep die de communicatie, aansturing en uitvoering van onderdelen op zich neemt.
Het is van belang dat de gemeente zelf nadrukkelijk bij het project betrokken wordt zodat de diverse werkgroepen, kringen en clubs gemotiveerd zijn om samen met liturgie bezig te gaan. Hoe meer mensen zich betrokken voelen bij het project, hoe groter de opbrengst zal zijn.

Voor meer informatie, neemt contact met ons op. Stuur een mail naar info@praktijkcentrum.org of vul onderstaand formulier in.

Merijn Wijma
Heeft taalwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Leiden (Master in English Language and Linguistics). Ze is gepassioneerd door verhalen. Zowel het vertellen en schrijven van verhalen. Merijn werkt als archivaris op het ADC en is als onderzoeker verbonden aan het Praktijkcentrum waar ze zich vooral bezighoudt met onderzoek naar functies en Ambten in de GKv en een onderzoek kerkelijke samenwerking.
Merijn Wijma

Latest posts by Merijn Wijma (see all)