Het Praktijkcentrum organiseert op 9 en 16 september 2017 een pep-dag voor kerkenraden over het thema geloofsverlating. Als Praktijkcentrum merken we op dat er steeds minder gemeenteleden zijn die geloofsbelijdenis afleggen, jongeren maken vaker andere geloofs- en kerkkeuzes, en gemeenteleden verlaten de kerk, steeds vaker, relatief onopgemerkt. Het loslaten van het christelijk geloof is daarnaast verbonden met de indringende vraag naar Gods uitverkiezing. Hoe ga je als gemeente en kerkenraad met deze thematiek aan de slag? En hoe doe je dat in de concrete praktijk van je werk als ouderling of diaken?

In het pastoraat komt het thema geloofsverlating impliciet en expliciet naar voren in vragen zoals: ´is mijn kind voor eeuwig verloren?’ of ‘Ik bouw op de doopbelofte, God zal met mijn kind meegaan, maar hoe?’. Het Praktijkcentrum wil de situatie van geloofsverlating verkennen en verder onderzoek doen naar de (pastorale) vragen die er spelen voor gemeenteleden en direct betrokkenen. We zien in de omgeving van geloofsverlaters verschillende reacties als; het bagatelliseren van geloofsverlating, het respecteren van eigen keuzes, het uitspreken van hoop op Gods genade en schuldgevoelens van ouders. Het thema uitverkiezing klinkt in deze vragen door.  

De pep-dag geeft kerkenraden de kans om deze vragen onder ogen te zien. Wat zijn de concrete ervaringen van de verschillende generaties? Hoe gaan we als kerk om met de (normatieve) vragen die er spelen en hoe handelen we daar als kerk in? Wat kan de kerkenraad (nog) betekenen, wat is een handige aanpak?

Doelen pep-dag

  1. Verkennen van de situatie van geloofsverlating in de kerkelijke gemeenschap
  2. Interpreteren van de kwestie van geloofsverlating vanuit Bijbels perspectief
  3. Verkennen van normatieve aspecten die spelen t.a.v. geloofsverlating en uitverkiezing
  4. Strategieën helder krijgen voor het toekomstig handelen in de eigen gemeente

Medewerkers
Dr. Dolf te Velde, docent systematische theologie Theologische Universiteit te Kampen biedt een interpretatie van de vragen over geloofsverlating & uitverkiezing.
De medewerkers van het Praktijkcentrum (Hetty Pullen-Muis en Jan Kuiper) begeleiden het programma.

Programma
Het programma is opgebouwd vanuit een praktisch-theologisch kader; we maken gebruik van de theorie van de theoloog Richard Osmer Verschillende taken en vragen worden tijdens het programma door de deelnemers doorlopen.

9.30 Ontvangst, inloop met koffie
10.00  Opening Hetty Pullen-Muis: ‘Wat is er aan de hand rond geloofsverlating?’
11.00       Dolf te Velde: ‘Geloofsverlating & uitverkiezing?’                                             Groepsgesprek
12.15 Lunch
13.00  Verwerking persoonlijk
13.30 Wat is de normatieve handeling als kerkenraad?
14.00 Verkenning strategieën (persoonlijk, familie, gemeenschap, kerkelijk instituut)?
15.00 Sluiting

 

Locatie
9 september   Het Lichtpunt, Boomgaard 7, 9408 JA Assen
16 september  Maranathakerk, Koninginneweg 1A, 3331 CD Zwijndrecht

Kosten
Prijs €65,- p.p.

Aanmelden, klik hier