In de komende jaren liggen er twee belangrijke opdrachten voor ons. In de eerste plaats zullen heel veel bestaande kerken een nieuwe richting moeten vinden. In de tweede plaats zullen we nieuwe gemeenten moeten stichten. Beide opdrachten zijn belangrijk om vandaag in dienst te staan van Gods zending. Er ligt daarom een grote ontdekkingstocht voor ons: we moeten ontdekken wat Gods zending vandaag voor ons betekent. Alleen dan zien we ook welke gemeenten er nodig zijn in Nederland.

Zending: de schijf van vijf

In de Bijbel staat de kerk in dienst van Gods zending. Maar wat is eigenlijk zending?
Tegenwoordig wordt steeds meer benadrukt dat zending bestaat uit minstens vijf dimensies, die bij elkaar horen. Dit gaat terug op de Bijbel en op de ervaringen die christenen hebben opgedaan in de zendingsactiviteiten van de laatste eeuwen. Ik loop ze allemaal kort bij langs:

  1. Zending is allereerst het goede nieuws van het Koninkrijk brengen. Toen Jezus Christus in de wereld kwam is er iets beslissends gebeurd. De grote leugen is ontmaskerd: dat deze wereld alles is, dat de dood het einde is, dat de machthebbers altijd gelijk krijgen. Jezus kwam om de zonde, de dood en het kwaad uit te dagen en te overwinnen. Daarom mogen we mensen oproepen om zich te bekeren. We mogen mensen uitnodigen om te vertrouwen op Jezus als Heer: Hij heeft de machten overwonnen en door Hem is er vergeving en toekomst voor ons.
  2. Zending is ook nieuwe gelovigen onderwijzen, dopen en verder brengen tot volwassenheid. Het is één ding om mensen op te roepen tot een antwoord op wat Jezus heeft gedaan. Maar het is een ander ding om ze te helpen om heilig te worden. De machten hebben ons zo lang bepaald, de leugen zit zo diep in ons. Zelfs als je jarenlang christen bent, denk je nog vaak dat je er alleen voorstaat, dat je schuld onoverkomelijk is. Zending is dus ook dat we nieuwe gelovigen opvangen in een gemeenschap, dat we hun voorbeelden geven van heilig leven en dat we hen concreet helpen om gewoonten te ontwikkelen van gebed, vasten, vrijgevigheid en gastvrijheid. We zoeken samen naar een levensstijl die laat zien dat Jezus inderdaad de machten heeft overwonnen.
  3. In de derde plaats is zending ook liefdevol dienstbetoon in antwoord op menselijke noden. Dit heeft ook alles te maken met de komst van Jezus in de wereld. God maakt een begin met het herstel van zijn schepping. Jezus laat dat zien door mensen te genezen, doden op te wekken en brood uit te delen aan hongerige mensen. Christenen hebben er lang over gedebatteerd of dienstbetoon (van inloophuizen tot genezingsdiensten) nu vooral een voorbereiding is op evangelisatie of een gevolg ervan. In het ene geval is het vooral een middel om goodwill te krijgen, zodat mensen ontvankelijker zijn voor de boodschap. In het andere geval is het vooral een effect van verkondiging: als mensen reageren op het Evangelie, worden ze vanzelf vrijgeviger en gaan ze zich meer bekommeren om hun naasten. Maar steeds meer christenen zijn het erover eens dat we niet moeten proberen evangelisatie en dienstbetoon (diaconaat) aan elkaar te verbinden in een bepaalde volgorde. Ze zijn gewoon allebei belangrijk. Als Jezus inderdaad is gekomen om de machten te overwinnen en goed nieuws te brengen voor de armen, dan moet het Evangelie ook echt goed nieuws zijn voor hen. Diaconaat is in zichzelf goed, ook als je er geen ‘resultaten’ mee bereikt. Het is in zichzelf al een verkondiging en voorbeeld van het Koninkrijk van God.
  4. Wat is zending nog meer? Vooral door kerken uit de Derde Wereld wordt benadrukt dat zending ook het zoeken is naar verandering van onrechtvaardige structuren in de samenleving: maatschappelijke en politieke actie. Het is goed om mensen te helpen en voedselbanken te organiseren. Maar als je tegelijk merkt dat er wetgeving is die arme mensen voortdurend benadeelt, dan is het ook dweilen met de kraan open. Ik kan me voorstellen dat je dan je voedselbank blijft organiseren, maar dat je ook pogingen doet om de wetten te veranderen. Politieke actie kan soms een onderdeel zijn van christelijke zending.
  5. De vijfde dimensie: zending is het zoeken naar bewaring en herstel van de schepping en vernieuwing van het leven op aarde. We hebben daar een oud woord voor: rentmeesterschap. Als Jezus kwam om te beginnen met Gods herstelprogramma van de schepping, dan hebben Jezus’ volgelingen de opdracht om op een nieuwe manier om te gaan met de schepping. Christenen moeten in hun levensstijl liefde en respect tonen voor de schepping.

Dat betekent: met dankzegging de scheppingsgaven gebruiken, maar ook: niet meer nemen dan je nodig hebt. Discipelschap kan niet alleen blijven steken in: hoe ga ik om met God en m’n medemensen. Het zal ook moeten gaan over Gods wereld, zijn schepping waarvoor zijn Zoon kwam en leed en stierf. Als we serieus willen ingaan op het lot van de armen in de wereld, zullen we merken dat klimaatverandering, ontbossing e.d. direct te maken hebben met hun problemen. Kortom, hier ligt heel belangrijk huiswerk voor christenen vandaag.

Een ‘gezonden’ gemeente

Wat betekent dit alles nu voor onze ontdekkingstocht? Als ik mijn ogen dichtdoe en droom over de ‘ideale’ missionaire gemeente, dan zie ik voor me:

een gemeente

  • die overtuigd is van het goede nieuws en die dit enthousiast deelt met andere mensen, waar de samenkomsten gastvrij zijn en waar volop mogelijkheden zijn om je te verdiepen in het christelijk geloof als een beslissende boodschap van leven en hoop. Een gemeente ook die het werk van wereldwijde zending hartelijk ondersteunt;
  • waar mensen zich oefenen in een christelijke levensstijl, waar wordt geleerd om christelijk om te gaan met conflicten, wat vergeving is en hoe je dat in de praktijk brengt, wat het betekent om tijd en geld vrij te maken om te dienen en hoe je in je dagelijks leven heilig en tot eer van God kunt leven;
  • waar het vanzelfsprekend is dat een groot deel van het geld en de tijd wordt besteed aan mensen die het minder hebben, waarvan mensen in de omgeving zeggen: goed dat die gemeente er is. Een gemeente waar goede voorzieningen zijn voor gehandicapten, een gemeente die een voortdurende stroom van vrijwilligers levert aan Present, HiP en de plaatselijke voedselbank;
  • die, als het nodig is, zonder angst protesteert bij machthebbers, waar men bij elkaar komt om actie te voeren tegen dictatoriale regimes, die intensieve contacten onderhoudt met vervolgde christenen, maar die ook moslims in de buurt helpt als die dat nodig hebben, belangeloos en zonder iets terug te verwachten;
  • die milieuvriendelijk denkt en opereert (de fietsenhokken zijn groter dan het parkeerterrein), waar eerlijke koffie na de dienst niet ‘links’ of ‘Greenpeace-achtig’ wordt gevonden, waar een scheppingsvriendelijke levensstijl een normaal onderwerp is in de samenkomsten en kringen en waarvan de leden geregeld een dagje knotwilgen gaan snoeien met A Rocha (een christelijke natuurbeschermingsorganisatie) of Natuurmonumenten.

Ik denk dat dit heel belangrijk is als we nadenken over zending in ons land. Misschien wel het grootste probleem van zending in een postchristelijk land is het geloofwaardigheidsprobleem. We hoeven mensen niets meer te vertellen over de levensveranderende kracht van het Evangelie. Zij hebben hun eigen teleurstellingen daarmee al opgedaan. We hoeven mensen niet te vertellen hoe geweldig het kan zijn om lid te zijn van een gemeente. Zij kunnen de kranten lezen, waarin kerkleden over elkaar heen vallen. Alleen als we in onze gemeenten weer de breedte laten zien van Gods missie, is er een kans dat mensen opnieuw geboeid raken door het Evangelie als goed nieuws. En wie zou niet verlangen naar zulke gemeenten?