Het plan Een koninkrijk van priesters beschrijft de thema’s die voor het Praktijkcentrum in de komende drie jaar in ieder geval leidende thema’s zijn bij de onderzoeken en dienstverleningsactiviteiten die vanuit het Praktijkcentrum ondernomen zullen worden.

Het gaat daarbij om een plan op hoofdlijnen. De hier genoemde thema’s moeten een zekere openheid hebben om flexibel te reageren op verschuivende vragen of vraagstukken binnen de kerken.

Toch betekent dit niet dat alles nog open ligt, de thema’s zijn bedoeld om een stuur, een richting te wijzen waar de energie en inzet van de mensen van het Praktijkcentrum zich op zal gaan richten. De huidige activiteiten van de deelnemers (de activiteiten die overgenomen zijn vanuit Centrum-G, de activiteiten van TU en GH) zullen verbinding moeten gaan krijgen met de thema’s waaraan vanuit het Praktijkcentrum gewerkt wordt. De thema’s zijn toekomstlijnen die samengevoegd moeten worden met de actuele lijnen tot informatiestromen, die door alle deelnemers als nuttig en helpend worden ervaren om de verschillende doelen van de deelnemers te bereiken.

De titel van deze notitie beoogt ook de diepere betekenis van het werk van het Praktijkcentrum naar voren te halen. Het gaat er niet alleen om een goed functionerend centrum voor onderzoek en dienstverlening op te zetten. Het gaat er om dat gemeenten en gelovigen worden geholpen bij de vormgeving van hun leven als volgelingen van Jezus Christus, de Zoon van God en de Heer van ons bestaan. Petrus noemt het volk van God een ‘uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht’ (1Pet.2:9).

Download hier het rapport