In de tweede blogpost uit de serie ‘Help, de kerk verdwijnt?’ schreven we over de blue en red ocean. Het probleem dat de kerk in haar meest voorkomende vorm voornamelijk mensen bereikt uit de rode oceaan die ongeveer 30% bestrijkt van het geheel aan oceanen. De rode kleur ontstaat doordat de verschillende kerken in hetzelfde water vissen en dus een soort van concurrenten zijn en elkaar pijn doen. Maar wie gaat er in de blauwe onbekende oceanen vissen? In deze post vind je discussievragen die je helpen dit onderwerp verder in te duiken. Je kunt dit alleen doen, maar natuurlijk ook als groep.

Algemeen

 1. Kun je een marketingterm zoals ‘blue ocean strategy’ wel toepassen op de missionaire opdracht van de kerk?
 2. Welke overeenkomsten/verschillen zijn er tussen het gewone marktdenken en de opdracht uit Math 28:16-20 of Marc 16:14-18?

Math 28:16-20

16 En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Marc 16:14-18

14 Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden, die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was. 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

 

 

overeenkomsten

verschillen

Gezonde groei    
Nieuwe doelgroepen    
Concurentie    
Financien    
Structuren    
Strategiën    
Marktonderzoek    
Kosten/baten    
Organisatie    
PR    
Communicatie    

Paulus

Misschien heb je wat moeite met het blauw en rood denken. Bekijk het dan eens zoals Paulus het beschrijft in Rom. 15:19-23:

19 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrië toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht. 20 Ik stelde er mijn eer in het te verkondigen, doch zo, dat ik niet (optrad), waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet op eens anders fundament te bouwen, 21 maar (om te handelen) naar hetgeen geschreven staat: Zij, aan wie niets van Hem is verkondigd, zullen Hem zien en wie het niet gehoord hebben, zullen het verstaan. 22 Daarom werd ik dan ook herhaaldelijk verhinderd tot u te komen. 23 Maar thans, nu mij in deze streken geen arbeidsveld meer overblijft en ik sedert tal van jaren verlangend ben tot u te komen.

 1. Waar bevindt Paulus zich als hij dit schrijft?
 2. Hoe kon Paulus zeggen dat zijn werk was volbracht in vers 19?
 3. Met wie hield Paulus rekening in vers 20? En waarom zou hij dat doen?
 4. Wie bedoelt Paulus met de mensen in vers 21?
 5. Om welke reden werd Paulus verhinderd te komen? vers 22?
 6. Wat is de reden dat het nu wel lukt? vers 23?
 7. Wat betekent het dat Paulus zegt dat er geen arbeidsveld meer over is?
 8. Hoe zou jij jullie kerkgemeenschap beschrijven in termen van blue/red ocean?

Red & Blue Oceans

 • Red Oceans zijn bestaande industrieën en markten, de markten die we kennen. De grenzen van deze markt zijn bekend en algemeen geaccepteerd. De spelers kennen het spel en hebben dezelfde spelregels. De spelers richten zich op dezelfde vissen en doen hun uiterste best meer te vangen dan hun concurrenten. Soms loopt de concurrentie zo hoog op dat de kleinere vissers het loodje moeten leggen en zichzelf niet meer kunnen bedruipen. De oceaan waarin deze vissers vissen, kleurt rood door het bloed van de strijd.
 • Blue Oceans zijn, in contrast met rode oceanen, markten die nog niet ontdekt zijn, de onbekende industrie. Hier is nog geen of heel weinig concurrentie of competitie te vinden. Er zijn nog geen spelregels, en heel veel kansen voor groei. Een oceaan dus met een enorme potentiële markt, die nog helemaal ontdekt moet worden.
 1. Concurreren jullie met andere kerken in de omgeving?
 2. Of richt jullie gemeenschap zich voornamelijk op niet bereikte mensen waar andere kerken zich niet op richten?
 3. Benoem welke kenmerken je tot deze keus brachten.
 4. Maak eens een sprong van 20-30 jaar in de toekomst. Het jaar 2030. En de kerk waar je deel van uitmaakt ontwikkelt zich verder zoals het nu gaat. Waar zal deze kerk zich dan voornamelijk bevinden, vecht het voor een plekje in de rode oceaan tussen de andere kerken in dezelfde omgeving, of zal het nieuwe wateren zijn gaan verkennen en nieuwe groepen mensen bereikt hebben die de kerk nu niet bereikt?
 5. Kijk eens naar jezelf, waar gaat jouw persoonlijke voorkeur naar uit? Waarom?
 6. Zou je een aantal mensen uit je kerkgemeenschap kunnen benoemen die van nature snel contact maken met mensen uit de groep van 60%?
 7. Hoe zou je deze mensen kunnen ondersteunen en helpen om daar op een goede manier gebruik van te maken?
Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)