Mensen komen vaak tot geloof door persoonlijke, langdurige contacten.Contacten in verschillende vormen kun je achter elkaar zetten in een traject, een missionair traject.Dit zijn op elkaar aansluitende missionaire activiteiten om belangstellenden te bereiken en te begeleiden. Alle activiteiten samen die de gemeente doet om zoekers in de verschillende stadia van het traject op te vangen vormen een ‘missionair net’.

Het traject van toetreding van een zoeker tot de gemeente verloopt van eerste contacten, via nadere en bredere contacten en integratie in de ge­meente tot het ‘discipel van Jezus Christus’ zijn.

Even in het kort over de 5 stappen…

 1. Eerste contact: In de fase van het eerste contact kunnen mensen de activiteiten van de kerk vrijblijvend en eenmalig bezoeken, kijken wat de kerk te bieden heeft. Deze activiteiten zijn niet zo inhoudelijk, het is een eerste kennismaking.
 2. Nader contact: In de fase van het nader contact komt het geloof explicieter en diepgaander aan bod. In deze fase is het belangrijk dat er in de kerkgemeenschap ruimte is voor ontmoeting. Door gesprekken en discussies in een groep, het samen lezen van de Bijbel en samen bidden gaat het geloof steeds meer leven.
 3. Breder contact: Het is niet vanzelfsprekend dat een nieuwe gelovige ook daadwerkelijk integreert in een kerk of gemeente. Deze fase speelt daarin een cruciale rol. Meer en verdiepte contacten met christenen binnen de gemeente.
 4. Integratie in de gemeente: In de vierde fase, die van de integratie, besluit iemand om daadwerkelijk lid te worden van een christelijke gemeenschap. Hij/zij gelooft.
 5. Discipelschap: Na verloop van tijd kan fase vijf werkelijkheid worden: iemand wordt een discipel van Jezus Christus.

Wat is een ‘Missionair net’ precies?

Een missionair net bestaat uit activiteiten, mogelijkheden en opvangplaatsen voor be­langstellenden, passend bij de fase van contact. Dat zijn dan geen ‘losse’ acties, maar missionaire initiatieven die:

 • verschillen in intensiteit van het contact;
 • verschillen in intensiteit van de inhoud;
 • elkaar opvolgen;
 • samen een contact van een lange periode mogelijk maken.

Wat uitgebreider, uitgewerkt naar wat jij persoonlijk kunt doen en gezamenlijk als kerk,  en met voorbeelden…

Eerste contact (kennismaking)

Dit is in wezen de PR van de kerk. Hoe maak je je bekend? Hoe kunnen mensen je vinden en bezoeken?

 • Persoonlijk: GEBED! Contacten zijn hier van groot belang. Het is vrijblijvend en eenmalig of eens in de zoveel tijd.
 • Kerkactiviteiten: openstellen van de kerk voor een rondleiding, debatavon­den, een theatervoorstelling in de kerk, een cursusavond over opvoeden, de website, sing-ins, etc. Houd er bij deze activiteiten rekening mee dat de drempel naar de kerk hoog is! Je kunt overwegen niet alleen activiteiten in het kerkgebouw te organiseren en mensen uit te nodigen, maar als gemeente ook naar hen toe te gaan en hen op te zoeken op hun eigen plekken (bijv. de eerder genoemde cursusavond over opvoeden niet in het eigen gebouw, maar in een school of wijkgebouw).

Nader contact (elkaar beter leren kennen)

 • Persoonlijk: GEBED! Vooral meer persoonlijk contact en beginnende vriendschappen. Afspraken om samen te gaan sporten, etc. De ander uitnodigen in je leven, zodat hij of zij kan zien hoe het christelijk geloof alle onderdelen van je leven beïnvloedt.
 • Kerkactiviteiten: Met een Alpha- of Emmaüscursus, een basiscursus over het christelijk geloof bied je als gemeente ruimte voor ontmoeting en gesprek. Ook een maaltijd is daarvoor een uitstekend middel. Vraag je ook eens af welke activiteiten je al doet, waarbij je ook gasten kunt betrekken (de jaarlijkse bbq, het startweekend, etc.).

Dieper contact (erbij horen, spreken met meer mensen, ideeën uitwisselen)

 • Persoonlijk: GEBED! Als gemeenteleden individueel heb je contact en leef je mee met belang­stellenden. Je biedt steun, warmte en gezelligheid en verdiept inzicht in het christelijk geloof.
 • Kerkactiviteiten : Toegankelijke kerkdiensten en gesprekken n.a.v. preken. Vervolgen op de introductiecursussen (Alpha en Emmaüs). Zo bied je als gemeente moge­lijkheden voor diepere contacten.

Integratie van de gemeente (gedrag)

 • Persoonlijk: GEBED! Mentor of buddy zijn, individuele begeleiding en catechese.
 • Kerkactiviteiten : Een introductieprogramma voor mensen die toegroeien naar de doop (Em­maüs Onderweg) kan in deze fase behulpzaam zijn. De catechese voor de eigen leden kan ook voor niet-leden opengesteld worden. Nieuwe gelovigen betrekken bij het werk van de gemeente. Bied hen een taak en verantwoor­delijkheid die bij hen past en waar ze plezier in hebben.

Integratie veronderstelt een toegankelijke gemeenschap, die niet aan één stijl is gebonden!

Discipelschap (geloven, overtuiging, daadwerkelijk lid worden)

 • Persoonlijk: GEBED! Grijp de gelegenheden aan om samen te praten over de weg die je met God aflegt. Het is bemoedigend om het verhaal van een nieuwe gelovige te horen en voor hem of haar is het leerzaam om te praten met iemand die al langer met God wandelt.
 • Kerkactiviteiten : Blijf mogelijkheden bieden om actief te zijn in de gemeente en daar buiten. Blijf je ook bewust van de andere aanvliegroute van de nieuwe gelovige die allerlei vragen met zich mee kan brengen (bijv. de geloofsvragen wanneer een niet-gelovig familielid overlijdt).

Afsluitend

We hebben als kerk(leden) vaak veel eerste en nadere contacten, maar veel minder bredere, en nog minder uitgebreidere en diepere contacten. Integratie is dan haast alleen nodig voor de helft van ‘gemengde relaties’ (relaties tussen een christen en een niet- of andersgelovige).

Het discipel van Jezus Christus worden kent vaak niet veel activiteiten. Zeker geen activiteiten die gericht zijn om weer INGESCHAKELD te worden in de stappen 1 t/m 4. En dat is heel jammer. Maar juist hier is het belangrijk om als gemeente een paar dingen goed te bedenken:

 • Gods liefde voor mensen om je heen. Besef je die voldoende?
 • Jouw liefde voor mensen om je heen. Heb je die voldoende?
 • De opdracht van Jezus om  ‘er op uit te gaan en je in te zetten voor de komst van zijn rijk.’ Ken je die voldoende?
 • Je vertrouwen op God die jouw angst en weerstand vermindert. Vertrouw je Hem voldoende?
 • Jezus die je oproept Hem te volgen. Wat houdt Hem volgen in voor jou persoonlijk?

Blijf bidden! Uw wil geschiedde, uw naam worde geheiligd en uw koninkrijk kome. De Heidelbergse Catechismus werkt dit prachtig persoonlijk uit. Mensen die dit bidden én dat doen, geven missionaire kleur aan hun kerk. Gods zegen daarbij gewenst!

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)