Enthousiast deden afgelopen zomer meer dan honderdvijftig kinderen mee aan de voetbal- en korfbaltrainingen die de Winsumse kerk De Poort organiseerde voor de wijk. De Poort is een van de meer dan twintig Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken die samenwerkt met AIA, Athletes in Action. In Winsum werd de afsluitende ‘Amerikaanse barbecue’ bezocht door vele jongeren en hun ouders. Tientallen mensen hoorden het evangelie uit de mond van AIA-sporters en gemeenteleden. Ook werden vele persoonlijke gesprekken gevoerd. Kerkleden ervoeren tijdens de speciale week openheid en interesse van wijkbewoners voor het reddende evangelie.

Ook deze zomer organiseert De Poort een speciale week voor de wijk. De voorbereidingen zijn in volle gang. Tijdens het jeugdweekend zal weer veel aandacht worden geschonken aan evangelisatie. Gemeenteleden kunnen voorafgaand aan de speciale week een DTEG-cursus volgen: ‘Graag in gesprek’, een prima voorbereiding voor mensen die ­gesprekken willen aangaan over het geloof. Daarnaast wordt onderzocht of en hoe belangstellende wijkbewoners kunnen worden uitgenodigd voor de Emmaüscursus, een basiscursus over het christelijke geloof. Jongeren worden uitgedaagd om naar speciale jeugddiensten te komen. Voorafgaand aan die jeugddiensten wordt een stevig potje voetbal gespeeld.

Groentetuin

Deze speciale sport- en evangelisatiemissie begint met bewogenheid, zoals beschreven in Matteus 9:36. In Haarlem organiseert de Kerk van de Nazarener al jaren een sport- en evangelisatieweek voor de wijk, maar deed vervolgens weinig met de opgebouwde contacten. Daarvoor ontbraken gemeenteleden, ook jongeren. En er was niet genoeg geld. Een aantal oudere kerkleden besloten toen meer betrokken te gaan leven op de wijk. Ze gingen er boodschappen doen en naar de kapper, om te luisteren en te praten. Zo hoorden ze van moeiten en verdriet, van gezinnen die in armoede leven.

Deze gemeenteleden benadrukken sinds die tijd niet meer wat de kerk ontbreekt aan mogelijkheden (gemeenteleden en geld) maar richt zich op de gaven van de gemeente, op dat wat gemeenteleden juist wél kunnen betekenen en doen. Zo werden met Kerst kerstpakketten ingezameld voor arme gezinnen in de wijk. ‘Voor het eerst sinds jaren kan ik mijn kinderen een echt kerstmaal voorzetten’, zei een wijkbewoonster verrast. Achter de kerk legden gemeenteleden een groentetuin aan waarop gezond eten wordt verbouwd voor wijkbewoners. Sinds kort worden er ook actiedagen georganiseerd waarbij gemeenteleden klusjes doen in de wijk, zoals bijvoorbeeld autowassen. Dit gebeurt naast de sportactiviteiten die regelmatig worden georganiseerd.

actief betrokken

aia-logo-clean-300x110Athletes in Action wil graag zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken bij het discipelschap en evangelisatiewerk met behulp van sport en recreatie, omdat daardoor vaak veel enthousiasme ontstaat in hun gemeente. Deze sportieve evangelisatiebediening noemt AIA: Sport Ministry. AIA wil kerken dienen ‘daar waar zij zijn’, dat wil zeggen: daar waar de kerk geografisch is en daar waar de kerk als gemeente staat. Ze wil een bediening opzetten waarbij alle gemeenteleden betrokken zijn bij de begeleiding van mensen op de weg van het geloof.

Sport Ministry houdt in dat een kerk de intentie heeft om de mensen met wie ze in contact komen door de sport- en evangelisatieweek in wijk (SCET) of stad (Sonrise) de mogelijkheid te bieden om hun interesse in het evangelie een praktisch vervolg te geven. Tijdens deze speciale weken is er een sportteam aanwezig van jongeren uit de kerk, aangevuld met AIA-jongeren uit binnen- en buitenland. Zij verzorgen de invulling van de sport- en evangelisatieweek: tieners en kinderen van zes tot achttien jaar kunnen voetballen, basketballen, volleyballen, streetdancen of knutselen. Ook wordt er soms een vossenjacht ­georganiseerd.

Tijdens de sportclinics zijn gemeenteleden actief met praktische zaken als koken en het voorbereiden van een eredienst. Zij voeren ook evangelisatiegesprekken met deelnemers en belangstellenden. Jongeren worden uitgenodigd voor de vervolgactiviteiten die de kerk organiseert na de sport- en evangelisatieweek, zoals Rock Solid clubs. Gemeenteleden kunnen zo een relatie opbouwen met deze jongeren waarbij het evangelie kan worden gedeeld. Deze werkwijze kan worden gezegend met het tot geloof komen van deze jongeren, zodat ze actieve leden worden van de kerk en sporter van een sport- en evangelisatieteam, waardoor ‘het evangelisatieballetje kan doorrollen’.

Athletes in Action:

Jongeren uit verschillende kerken richtten in 1998 Athletes in Action (AIA) op, onderdeel van Stichting Agapè. AIA wil kerken dienen met evangelisatie door middel van sport en recreatie. AIA gelooft in de kracht van de kerk, het lichaam van Christus maar ziet dat veel kerken behoefte hebben aan creatieve en aantrekkelijke manieren om sterke relaties op te bouwen met mensen uit hun omgeving, vooral met jongeren. AIA wil in deze behoefte voorzien en kerken helpen de kracht te ontdekken van sport om dat in te zetten voor evangelisatie en discipelschap: Sport Ministry. Athletes in Action wil kerken zo helpen met hun grote opdracht om het evangelie te verkondigen.

AIA wil kerken optimaal toerusten zodat ze na verloop van tijd zelfstandig Sport Ministry kunnen bedrijven op de manier die past bij de kerk en bij de behoeften van de mensen uit de buurt. AIA dient de kerken met hun visie ervaring, concepten en contacten, in afhankelijkheid van God, gelovend dat Hij het onmogelijke kan doen vanuit een diepe bewogenheid voor mensen.

Sinds de oprichting van AIA zijn duizenden jongeren uitgezonden in binnen- en buitenland om vele kerken te dienen en mensen te bereiken met het evangelie.

Road2Afrika voor jeugdgroepen:

In 2010 zal het WK Voetbal worden georganiseerd in Zuid-Afrika, een geweldige kans voor evangelisatie. AIA zal Afrikaanse kerken, op hun uitnodiging, dienen in Road2Africa: een grootschalig sport- en evangelisatieproject.

Werknemers van AIA zullen in Afrika gaan wonen om de kerken toe te rusten voor die taak. Jeugdgroepen krijgen de mogelijkheid een project uit te voeren in Afrika, waarvoor ze door AIA geestelijk en praktisch worden voorbereid in ‘Road2Africa voor jeugdgroepen’, waaraan de dominees Gert Hutten, Ron van der Spoel en Paul den Hertog hun medewerking verlenen.

Het avontuurlijke trainingstraject Grow -> Go wil jongeren in twee seizoenen klaarstomen voor een sleutelrol in Road2Africa. Jongeren worden getraind in gepassioneerd en zendingsgericht teamleiderschap voor hun Koning.

Road2Afrika zal de bewogenheid voor de mensen in Afrika versterken. De jeugdgroepen zullen door dit avontuur enthousiast terugkeren uit Afrika en dat zal impact hebben op het persoonlijke leven van de deelnemers, op de jeugdgroep, op de kerk en op mensen in hun omgeving. Jongeren krijgen concrete handvatten om actieve christenen te zijn.

gegevens:

Voor meer informatie over de samenwerking van uw kerk met AIA of Road2Afrika voor jeugdgroepen:

Website: www.athletesinaction.nl
Email: info@athletesinaction.nl
of b.koerts@athletesinaction.nl (Bram Koerts)
Telefoonnummer Athletes in Action: (050) 54 92 715