ANBI Gegevens

KvK nummer: 62291742
bankrekeningnummer: NL98 TRIO 0197 6892 21
RSIN: 854748994

Contactgegevens
telefoon: (038) 42 555 18
twitter: PXcentrum
facebook: PXcentrum
mail: info@praktijkcentrum.org

Bezoekadres
Grasdorpstraat 2,
8012 EN ZWOLLE

Postadres:
Postbus 10030,
8000 GA ZWOLLE

Bestuurssamenstelling
Drs. J. de Jong, MCM CMC.
Drs. S. de Jong
R. Hoving, MCM.
J. de Goeij – Van Dooren, AA.
Drs. J.D. Schaap, MPM.
Drs. J. Schaap, MPM. (waarnemend Drs. M. Welmers – van den Berg )

Dr. H. Geertsema (Directeur Praktijkcentrum)
Dr. J.H.F. Schaeffer (Hoofd onderzoek)

 

Beloningsbeleid
Conform artikel 8 van het Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is het bestuur belast met het algemeen en financieel beleid van het Praktijkcentrum en het toezicht op de realisering van de doelstelling. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het Praktijkcentrum. Gekozen is voor een eenlaags bestuursmodel (one-tier board). Het bestuur van het Praktijkcentrum bestaat uit minimaal vier leden. De generale synode van de gereformeerde kerken geeft zowel aan het college van bestuur van de Theologische Universiteit te Kampen als aan het bestuur van VIAA Hogeschool te Zwolle mandaat tot benoeming van een lid. De generale synode benoemt de overige leden van het bestuur. De toezichthoudende leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd, onkosten worden vergoed.