De kerk als instituut is aan verandering onderhevig. Er wordt gezocht naar, gediscussieerd over en geëxperimenteerd met hoe kerk te zijn in deze tijd. Van leiders in de kerkelijke gemeenten wordt daarbij verwacht dat zij veranderfactoren tijdig peilen en erop weten te reageren door te verbeteren, vernieuwen of juist te behouden en zo doelgericht de gemeente kunnen beïnvloeden (transformationeel leiderschap).

Het Praktijkcentrum ondersteunt en adviseert kerken hierbij, zowel door concreet mee te denken met de uitvoerders als wel met de leidinggevenden. Aan hen wordt begeleiding geboden in het licht van veranderingen die van buitenaf (samenleving, kerkverband) en van binnenuit (geestelijke, organisatorische of materiele noodzaak) worden ingezet. De focus van het Praktijkcentrum ligt daarbij allereerst bij de leiding die op lokaal niveau aan de gemeenten gegeven wordt. Hierbij valt dan te denken aan de kerkenraad en verder kader. Gezien de verschillen in ontwikkeling tussen de diverse plaatselijke geloofsgemeenschappen, is de centrale vraag dan ook: wat voor leiding is hier nodig? Waarop moet deze leiding inzetten?

We willen op lokaal niveau, toegespitst op de eigen situatie, bekijken wat wij kunnen betekenen. Tegelijkertijd hebben we ook een aantal min of meer standaard trainingen en avonden die we aanbieden. Hieronder geven we een overzicht van trainingen, onderzoek en producten.

Training

  • Van onderafDit programma helpt kerkleiders om zich te bezinnen op de betrokkenheid van gemeenteleden bij het beleid. Ze krijgen training over hoe om te gaan met initiatieven die bij de gemeenteleden zelf vandaan komen en over hoe ze dit kunnen integreren in het brede gemeenteleven.
  • Krimpende kerk: In 2014 is er een traject geweest met een vijftal kleine kerken uit de classis Assen. Als vervolg daarop willen we toerusting bieden aan kerken die geconfronteerd zijn met krimp en daar op een goede manier mee om willen gaan.
  • Pepdagen voor de kerkenraadDe hulpvragen van kerkenraden, gesteld aan het Praktijkcentrum en de daarop volgende dienstverlening, laten zien dat veranderingen in kerk en samenleving om een herbezinning op leidinggeven vragen. Tijdens de pepdagen krijgen kerkenraden bezinning en toerusting aangeboden aan de hand van verschillende actuele thema’s. Hou voor het actuele aanbod de agenda op onze website in de gaten.
  • AmbtsdragerscursusDe toerusting van (beginnende) ambtsdragers is een van de vaste elementen in de dienstverlening van het Praktijkcentrum. Jaarlijks wordt een aantal keer een cursus verzorgd, vaak lokaal maar ook classicaal.
  • Pastorale en diaconale gesprekken voeren: Voor het voeren van een goed gesprek zijn gespreksvaardigheden onmisbaar. In deze cursus leert u een aantal van die vaardigheden. Ze maken het u een stuk gemakkelijker om een gesprek te voeren met uw gemeenteleden.

Onderzoek

  • Startpunt |Zelfportret voor kerken onderweg: Samen in gesprek over onze gemeente, maar waar beginnen we? Bij Startpunt natuurlijk! Startpunt geeft je een overzichtelijk beeld van hoe de gemeente zichzelf ziet. Hoe kijken gemeenteleden naar hun eigen plaats en naar de keuzes van de gemeente als het gaat om de bouwstenen van gemeentezijn? Startpunt geeft richting aan het gesprek!

Producten

  • Handboek voor diakenenMedewerkers van het Praktijkcentrum hebben meegeschreven aan het Handboek voor diakenen. Een uitgebreid en compleet overzicht van alle vragen en uitdagingen waar je als diaken voor komt te staan.
  • Handboek voor oudsten en ouderlingenMedewerkers van het Praktijkcentrum hebben meegeschreven aan het Handboek voor oudsten en ouderlingen. Dit boek laat zien hoe een taak van een oudste/ouderling ingevuld kan worden en geeft je goede ideeën en handige tips voor al de aspecten van je werk als ouderling.
  • Blad DienstMedewerkers van het Praktijkcentrum schrijven en redigeren mee voor het blad Dienst. Dit blad is bedoeld voor toerusting van ambtsdragers.

Toerusting aanvragen

Hebt u interesse in ons aanbod of heeft u een vraag? Neem dan contact via  info@praktijkcentrum.org.

Toerusting op maat

Wilt u graag toerusting ontvangen, maar biedt ons aanbod niet wat u zoekt? Mail dan naar info@praktijkcentrum.org. Dan kunnen wij u toerusting bieden die is toegesneden op uw vraag.

Klik hier voor onze tarieven.

The following two tabs change content below.

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet

Laatste berichten van Jannet de Jong (toon alles)