Jongeren leren de God van de Bijbel kennen via hun ouders, school of kerk. Ze zoeken en vragen om antwoorden. Maar er komt een fase of moment waarin ze zelf op zoek gaan naar eigen antwoorden. Ze stellen vragen als ‘waarom God?’, waarom kerk?, is de Heilige Geest een duif? Of uitverkiezing, tjonge wat een moeilijk onderwerp! Laten we het hebben over iets anders, als …..? In de kerk kunnen jongeren in groepjes via Bijbelstudie met deze vragen aan de slag. Vooral vanaf 16 jaar kunnen ze daar zelfstandig een stap in zetten. Samen  met elkaar zoeken naar God. We weten dat niet alle jongeren na hun 16 jaar in de kerk die stap zetten. Of zelf al eerder ‘dag God’ zeggen of ‘dag kerk’. Ik zie kerken waar jongeren de jeugdvereniging bezoeken of onder begeleiding van coaches de Bijbel verkennen. Ze zoeken elkaar (nog) op in de kerk! Tja en dan is het wel handig, dat iemand leiding geeft aan de gesprekken daarover. Leiding geven aan gesprekken met jongeren vraagt om kunst en talent. Niet elke jongere wil en kan dit.

Wat moet een leider kunnen?

“Vorig jaar kwam ik op een jeugdgroep in de kerk. Ik vond het leidinggeven niet strak gaan. En om niet aan de zijlijn te staan en te ‘schreeuwen’ hoe het moet, heb ik besloten het zelf eens te proberen. Tjonge, het is best een pittige klus!”

Ja en daar sta je dan als jongere. Wat moet je allemaal kunnen als leider? Je vindt God meer en meer belangrijk in je leven. Je houdt van God en je kunt wel een groepje leiden. Je bent goed in het organiseren en een praatje houden in de groep. Je kunt wel een Bijbelstudie leiden. En je bent in staat om je eigen geloofsleven ter sprake te brengen in de groep. En je hebt oog voor de sfeer en dynamiek in de groep. Hier zie je een jongere die gemotiveerd is voor een zoektocht naar God, juist in de kerk en met de groep jongeren in de kerk.

Investeren kerken in de motivatie van jongeren?

Ik zie dat jeugdcommissies en kerkenraden (of andersom) willen investeren in de jongeren in de kerk. Als jongeren God willen zoeken zullen beleidsmakers als kerkenraden en commissies hen moeten faciliteren. Dat vraagt om ruimte bieden aan jongeren in de kerk en materialen aanreiken, maar ook om toerusting voor het leiderschap op bijv. een jeugdvereniging of jongerengroep. Daarnaast zijn er gemeenten die overgaan op een structuur, waarin jongvolwassenen jongeren coachen. Zij staan als coaches niet in het middelpunt van de jongerengroep, maar zijn erbij.  Deze coaches dagen jongeren uit en helpen jongeren bij hun persoonlijke en geestelijke zoektocht naar God. Jongeren zien vooral eerst de kerk, maar het is vooral voor coaches en hen die leiding geven aan de jeugdvereniging de uitdaging hen te leren persoonlijk God te ontdekken. En ga je dan voorop als leider of geef je alle ruimte aan de groep jongeren? Hoe doe je dat?

Training ‘Leiding geven voor een door jongeren’. 

Deze training van Centrum Dienstverlening biedt handvatten en toerusting om leiding te kunnen geven. Met als doel dat deelnemers:

  • ontdekken wat hun persoonlijke motivatie is voor het leidinggeven
  • doelen kunnen formuleren voor een gespreksavond of jeugdvereniging
  • weten wat de voorwaarden zijn om te kunnen (bege)leiden
  • inzicht krijgen in gespreksvaardigheden in het leidinggeven
  • inzicht in groepsprocessen

Onlangs gaf ik deze training. Ik zie dat jongeren in hun zoektocht naar God nog vaak rationeel bezig zijn. In deze training kunnen jongeren ontdekken dat geloof in God beleefd wordt in de gemeenschap van de groep jongeren (sociaal) en persoonlijk (emotioneel). Daarbij moet ik opmerken dat het jeugdwerk in de GKV vanuit haar kerkelijke traditie rationeel gericht is geweest. De focus is verschoven naar meer het sociale en emotionele niveau van geloofsbeleving. Jongeren willen God ervaren! En ze hebben mensen om zich heen nodig, die Jezus Christus zichtbaar maken in hun leven.

Jongeren zijn niet op zoek naar meer programma’s en/of activiteiten, maar ze zoeken papa, mama, oma’s, opa’s, jeugdleiders die een hart hebben dat gericht is op Christus en die zichtbaar laat zien wat dit concreet betekent in het dagelijks leven. Maar ook dit alleen is niet voldoende. Het probleem van onze huidige tijd is dat we individualistisch zijn, maar tegelijk roepen om gemeenschap. Het evangelie, het gericht zijn op Jezus is iets persoonlijks, maar kan alleen gevoed en tot zijn recht komen in een context met anderen.

Coachen bij leidinggeven

De training gaf ik in de combinatie jongeren van 18 – 20 jaar met hun coaches. Deze gemeente had een structuur gebouwd, waarin jongeren zelf leiding geven en coaches beschikbaar zijn. Zij trekken met de jongeren in de gemeente op!  Deze vorm doet mij denken aan Bijbelse relaties waarin bijv. Jozua met Mozes optrekt, of Mozes met Jozua. Het is maar net hoe je kijkt. Jongeren geven aan, dat ze impulsen van coaches nodig hebben. Ze kunnen veel zelf, maar hebben vragen over omgaan met verschillen in de groep. Hoe moet je daarmee omgaan? Coaches kunnen dan tips en adviezen geven over leiding geven en groepsprocessen.

Onderwerpen van de training

Aansluiten bij hun leervragen is de uitdaging voor de trainer.  De training begint met een verkenning van verwachtingen van de jongeren zelf. Hoe kan ik non-discussies afkappen? Hoe kan ik de groep zelf actief maken? Hoe kan ik elk groepslid tot recht laten komen? Hoe kan ik als leider de groep uitdagen? Moeten we nog wel een inleiding laten schrijven? Zijn er andere werkvormen?

Naast het leesmateriaal die helpt bij het vinden van antwoorden is er in de training ruimte voor praktische oefeningen. De trainer zal daarin aansluiten bij de praktijksituatie. Elke jongere is uniek en de trainer draagt dan bij in zijn / haar zoektocht naar verbetering in de groei als leider.

Leeropbrengsten na de training

Elke training of activiteit biedt een kans op leeropbrengst. De simpele vraag ‘wat heb je geleerd?’ krijgen jongeren vaak, ook in deze training. Evaluatie en benoemen van leeropbrengsten helpt verder bij zoektochten van de jongeren naar God en geloof. En bij persoonlijke groei en ontwikkeling.

Jongeren gaven na afloop aan dat ze ‘bewuster zijn gaan kijken naar de verschillen in de groep’, ‘meer ruimte als leider durven geven aan de groep’ en ‘meer gaan kijken naar hun eigen invulling van de rol als leider’.

Help, we zoeken een onderwerp!

Een vraag  van een hele andere orde is de vraag naar materiaal en thema’s. Op de markt van bijbelstudie- en jeugdwerkmateriaal  is veel beschikbaar. Wat is er allemaal? Welke kies je dan? En welke jaarplanning kunnen we maken of laten we het over aan de jongere zelf? Dat zijn vragen die elke jeugdvereniging, studentenvereniging of jongerenkring kent. En keuze is er volop.

Dit artikel is eerder geplaatst in het gereformeerdKERKBLAD

Hetty Pullen

Hetty Pullen

Adviseur at Praktijkcentrum
Houdt van processen met mensen in de kerk. Daar waar het praktisch gaat over kringen, pastoraat, catechese en mensen met beperkingen. Als creatief denker en ontwikkelaar van producten zet ze zich in op die thema’s die mensen in de kerk aan het hart gaan. Ze is vaak kartrekker en door haar daadkracht en ruime ervaring in toerusting van de gemeente onmisbaar in de organisatie. Mail naar Hetty
Hetty Pullen
Hetty Pullen

Latest posts by Hetty Pullen (see all)